Arbejdsmiljø i BPA-ordningerne

Kære arbejdsleder

For at give dig bedst mulige kort på hånden i relation til varetagelsen af din arbejdslederrolle i din BPA-ordningen, har vi udarbejdet denne informationsskrivelse omkring opmærksomhedspunkter i relation til arbejdsmiljø og trivsel for dine ansatte. Trivsel hos dine ansatte, giver typisk også bedre trivsel for dig. Ligeledes er det væsentligt at have kendskab til diverse opmærksomhedspunkter i relation til arbejdsmiljøet i forbindelse med opfølgning på din ordning, fra Kommunal side.

Vi arbejder løbende i Handicapformidlingen intensivt på at gøre denne del af arbejdslederrollen let tilgængelig og smidig for dig, således dette ikke opleves som en byrde i hverdagen, men derimod som effektive redskaber og relevant information. Vi har således udviklet et elektronisk værktøj, der gør udarbejdelse af APV (Arbejdspladsvurdering) til en enkelt og ligetil proces, hvor vi bistår i processen. Ligeledes står alle vores kompetente konsulenter og administrative medarbejder som altid klar til at hjælpe dig i evt. tvivlssituationer i hverdagen. Således er du ALTID velkommen til at rette henvendelse, hvis der er noget du ønsker at høre mere om, eller måske er lidt usikker på. Vi står gerne klar til at guide, og vejlede dig som sædvanligt! Det holder vi faktisk rigtig meget af.

I nedenstående har vi forsøgt at opsummere vigtige opmærksomhedspunkter i relation til arbejdsmiljø, således du her kan se de overordnede rammer i relation hertil. Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at vi er formel arbejdsgiver for dig, jf. servicelovens valgmulighed herfor, og ikke tilsynsmyndighed, i relation til din ordning. Denne kompetence tilfalder bevillingsmyndigheden, altså din Kommune i relation til serviceloven, mens den vedr. arbejdsmiljøafgørelser tilfalder Arbejdstilsynet.

APV – Arbejdsmiljødrøftelse – MUS

APV (Arbejdspladsvurdering). APV er en skriftlig arbejdspladsvurdering af sikkerheds- og sundhedsforholdene på arbejdspladsen, og den skal omfatte en stillingtagen til virksomhedens arbejdsmiljøproblemer, og hvordan de løses fremadrettet. En arbejdspladsvurdering skal udarbejdes ved opstart af BPA-ordningen og revideres, når der sker ændringer i arbejdet, arbejdsmetoder og arbejdsprocesser m.v. og disse ændringer har betydning for sikkerhed og sundhed under arbejdet, dog senest hvert tredje år. Bliver du således opmærksom på, at det igen er ved at være tid til udarbejdelse af APV, så kontakt endelig din konsulent, som herefter kan hjælpe dig i gang med processen. Det retslige grundlag findes i arbejdsmiljølovens § 15 a. Handicapformidlingen er også her behjælpelige med en påmindelse, når vi kan se at nu er det igen ved at være tid til en ny APV, såfremt der ikke har været konkrete behov der har udløst APV i den mellemliggende periode.

En arbejdsmiljødrøftelse er årlig drøftelse af arbejdsmiljøet i din ordning. Alle virksomheder skal holde en årlig arbejdsmiljødrøftelse, hvor det kommende års samarbejde om arbejdsmiljø skal tilrettelægges, og hvor det seneste års samarbejde tages op. Drøftelsen skal handle om, hvordan det står til med arbejdsmiljøet i virksomheden, og hvilke udfordringer virksomheden står over for. I virksomheder med højst 9 ansatte kan virksomheden selv vælge, hvordan den årlige arbejdsmiljødrøftelse skal foregå. Det kan være som et selvstændigt møde, eventuelt et internet- eller videomøde, eller det kan holdes mere uformelt, hvor deltagerne fx kommunikerer via mails. Der kan findes yderligere information herom i Arbejdstilsynets vejledning: At-vejledning F.3.1, som kan fremsøge/downloades via internettet.

MUS, eller en Medarbejderudviklingssamtale, er en årlig samtale med hver af dine ansatte omkring medarbejderens faglige og personlige kvalifikationer og udviklingsmuligheder. I drøfter sammen, og afdækker evt. muligheder for det kommende år. En MU-Samtale er ikke i sig selv lovpligtig rent ansættelsesretligt (i privat ansættelser), men mange Kommuner stiller det som et krav (og udmåler også timer til formålet), at der afholdes en MUS. Ligeledes er det en lovgivningsmæssig betingelse, at du mestre at afholde en MUS ved behov herfor. Der findes ikke noget formkrav, men ønsker du at afholde en MUS, kan du med fordel hente inspiration hos din konsulent. Er der udmålt timer til det så anbefaler vi, at man benytter sig af muligheden herfor.

Arbejds- og hviletidsbestemmelser

Der findes overordnet to bestemmelser der her er væsentlige at holde sig for øje i relation hertil. Den ene er ”48-timers reglen”, som stammer fra bekendtgørelse af lov om gennemførelse af dele af arbejdstidsdirektivets § 4. Det fremgår heraf, at den gennemsnitlige arbejdstid i løbet af en syvdagesperiode beregnet over en periode på 4 måneder må ikke overstige 48 timer inkl. overarbejde. Perioder med årlig betalt ferie og perioder med sygeorlov medtages ikke i eller er neutrale i forhold til beregningen af gennemsnittet. Således bør du være opmærksom på at dine medarbejdere (opgjort over en 4 måneders periode), ikke arbejder mere end 48 timer om ugen i gennemsnit. Det er vigtigt at understrege, at det er gennemsnitligt, hvorfor én medarbejder godt kan arbejde mere end 48 timer en uge, hvis blot der tilsvarende arbejdes mindre end anden uge.

Den anden bestemmelse som er væsentlig at orientere sig om er bekendtgørelse om hvileperiode og fridøgn. Som udgangspunkt skal medarbejderne efter denne bekendtgørelses § 3 have 11 timers sammenhængende hvile, indenfor en periode på 24 timer. Ligeledes skal de ansatte inden for hver periode på 7 døgn have et ugentligt fridøgn, der skal ligge i umiddelbar tilslutning til en daglig hvileperiode. Vi er bekendte med, at dette er en særlig måde at have ansatte på (da det typisk er i arbejdsleders eget hjem/husholdning), og ligeledes en særlig måde at være ansat på. Vi skal derfor lade det være op til den relevante myndighed, endeligt at vurdere hvad der nøjagtigt er gældende for netop din ordning, og om du således kan være omfattet af evt. undtagelsesbestemmelser. Ovenstående er dog det almene udgangspunkt, og det vi i Handicapformidlingen rådgiver efter, mens det i grænsetilfælde kan afklares hvad der måtte gælde for netop dig, ved en henvendelse til Arbejdstilsynet.

Hjælp til reglerne – Handicapformidlingen:

Er du usikker på noget af det ovenstående, er det vigtigt at du retter henvendelse til din konsulent for yderligere sparring. Vi står altid gerne til rådighed – da vi er interesserede i din og dine hjælperes trivsel! Det giver det bedste ”udbytte” af BPA-ordningen, er vores erfaring.

Det relevante lovgrundlag: