Kommunernes Landsforening har givet følgende anbefaling til kommunerne vedr. værnemidler

For bedst muligt at være på forkant med evt. fremtidige udvikling i relation til Covid-19, så bringer vi denne information vedr. værnemidler i BPA-ordninger. Det er vigtigt at have fokus på, at denne anbefaling er baseret på ”begrundet mistanke, eller egentlig Covid-19 smitte hos borgeren”.

Således anbefales det, at man først referer til dette, hvis foranstående måtte være tilfældet. Dette alene af hensynet til den overordnede samfundssituation, og deraf følgende ”flaske-halse” omkring bl.a. tests, værnemidler mm., således vi på den måde hjælper hinanden til at der er lager, såfremt det måtte ske at netop du fremtidigt skulle stå i situationen.

KL oplyser således i mail til Handicapformidlingen den 26.03.2020, citat:

Værnemidler til hjælpere for borgere, som modtager kontant tilskud til ansættelse af hjælpere eller borgerstyret personlig assistance (BPA)
KL anbefaler, at kommunerne kontakter de borgere, som modtager kontant tilskud til ansættelse af hjælpere eller borgerstyret personlig assistance (BPA), jf. servicelovens §§ 95-96 og informerer dem om følgende vedr. nødvendige værnemidler for borgerens hjælpere:

  • Hvis borgeren er under mistanke for/bliver syg med COVID-19, skal borgeren/tilskudsmodtageren henvende sig til sin sagsbehandler for at borgerens hjælpere kan få udleveret nødvendige værnemidler
  • Der er alene tale om de ekstra værnemidler, som er nødvendige, fordi borgeren er under mistanke for/er syg med COVID-19. Kommunen yder tilskud til almindelige værnemidler (fx handsker) jf. udmålingsbekendtgørelsens regler om tilskud til dækning af andre direkte og indirekte omkostninger, der er forbundet med at ansætte hjælpere til hjælp i og udenfor hjemmet.

Hvis sagsbehandleren modtager en henvendelse fra en borger/tilskudsmodtager om, at borgeren mistænkes for, eller har verificeret COVID-19 skal sagsbehandleren tage fat i kommunens lagerdataansvarlige person med henblik på at borgeren/tilskudsmodtageren kan få udleveret nødvendige værnemidler til hjælperne.

Nogle borgere/tilskudsmodtagere har valgt at indgå aftale med en forening eller privat virksomhed om, at tilskuddet overføres til foreningen eller den private virksomhed, der herefter er arbejdsgiver for hjælperne.

For disse private virksomheder og foreninger betyder ovenstående, at den enkelte virksomhed/forening skal samarbejde med flere forskellige kommuner omkring udlevering af nødvendige værnemidler i de tilfælde, hvor en borger bliver syg med COVID-19 eller er under mistanke for at være det.

Med venlig hilsen – KL

Skulle det således vise sig aktuelt, så anbefaler vi en resolut kontakt til din konsulent i Handicapformidlingen, hvorefter I sammen vil kunne koordinere henvendelsen til din sagsbehandler, samt aftale nærmere omkring det praktiske. Bliver du indlagt i forbindelse med smitte, så vil myndigheden her (typisk sygehuset, repræsenteret ved afd. læge) afgøre hjælpernes ageren, samt hvilke værnemidler de skal have udleveret/benytte under indlæggelsen.

Opdaterede retningslinjer for brug af værnemidler, Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut 25.03.2020

Klik her for læse hele nyheden på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Retningslinjerne beskriver særligt, hvornår man skal bruge værnemidler, og hvordan man bruger dem rigtigt, uanset om det er handsker, beskyttelsesmasker og -briller, overtrækskitler eller forklæder. Som plejepersonale skal man som udgangspunkt bruge værnemidler, hvis man skal tæt på en borger, der har symptomer på COVID-19, eller borger der er smittet.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at retningslinjerne er udarbejdet i relation til et brede spektra af arbejdsområder, som fx bosteder, plejecentre, hjemmeplejen mv., således er der retningslinjer der er mere relevante end andre. Hvad der passer bedst på den konkrete situation, må således vurderes konkret og individuelt, afhængigt af hvorledes den enkelte ordning er tilrettelagt, og hvilke opgaver dagligdagen indebærer.

Uanset dette ikke er direkte minded på BPA-ordningerne, så kan der hentes relevant inspiration, og information, særligt om hvorledes man benytter værnemidlerne i den enkelte ordning, hvis borger er mistænkt for, eller faktisk er smitte med corona/COVID-19.

Særligt kan der findes relevant information i denne “folder”, udarbejdet af Statens Serum Institut

Klik her for læse hele nyheden på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Det er som sagt ikke alle hensynene der uden videre giver mening i en BPA-ordning, da man fx ikke “transporterer sig” fra borger til borger, eller er blandt mange borgere på en gang, som det fx gør sig gældende på et bosted. Trods dette kan der finde mange gode råd, omkring den daglige ageren, også i tilfælde hvor der måtte være mangel på værnemidler.

Skulle du stå i en konkret situation, så er vi i Handicapformidlingen klar til at bistå/sparre med alle vores gode arbejdsleder, og hjælpere, som v i plejer det.

Pas på jer selv, jeres teams og hinanden.

Hold jer opdateret på: https://handicapformidlingen.dk/nyheder/
Hold jer desuden løbende orienteret her: https://politi.dk/corona

Med venlig hilsen
Handicapformidlingen