Kære medarbejder

Vi vil gerne sige dig stor tak for det arbejde, som du udfører hos Handicapformidlingen.

Du og dine kollegaer er medvirkende til, at den borger I er tilknyttet, kan fungere så normalt som muligt og I bærer en stor del af ansvaret for, at vi er branchens bedste handicaphjælper bureau.

I denne personalehåndbog har vi samlet vigtige informationer, som vi vil bede dig orientere dig om.

Det glæder os at samarbejde med dig!

Handicapformidlingen
Alle fortjener en god dag

Din rolle som hjælper

Hvis du er ny hjælper i faget, har du måske overvejet, hvordan du skal varetage din rolle som hjælper for et menneske med et handicap:

 • Hvordan skal jeg opføre mig?
 • Hvornår skal jeg trække mig/tilbyde min hjælp?
 • Hvor hårdt er det?
 • Hvordan håndterer jeg den personlige pleje?
 • Bliver det grænseoverskridende?
 • Hvad hvis vi har uoverensstemmelser?
 • Hvad med kontakten til kollegaerne?

Der er ikke noget generelt svar på alle disse spørgsmål. Som hjælper er det vigtigt, at du har en stor grad af situationsfornemmelse. Prøv så vidt muligt at fornemme situationen og tag en åben dialog med den borger, som du skal være hjælper for, om hvordan hun/han ønsker, at du skal begå dig.

At være hjælper kan være hårdt, både fysisk og psykisk, men du kan altid kontakte den faste konsulent, som er tilknyttet din ordning – for råd, vejledning og sparring.

Vi vil gerne understrege, at når mennesker mødes og interagerer med hinanden, er der sjældent en facitliste, som man kan støtte sig til; mærk stemningen og følg din mavefornemmelse.

Som hjælper har man ikke meget kontakt med sine kollegaer til daglig. Du møder dem til vagtmøder og nogle gange lapper jeres vagter måske ind over hinanden, fordi I skal udføre en opgave som kræver, at I er to om det. Derfor kan det indimellem være en god idé, at blive ti minutter længere for at sparre og tale med den hjælper, som møder ind før og efter dig. Der er desværre ikke afsat tid fra kommunen til dette, så det vil være at betegne som interessetid. En anden måde at opbygge en relation til sine kollegaer på er, at deltage i de arrangementer som Handicapformidlingen afholder.

Som hjælper rydder man op efter sig selv og rengøring foretages efter de særskilte retningslinjer hos den enkelte borger.

Ansættelsesforhold

Tavshedspligt

Din tavshedspligt, som hjælper, udspringer af et grundlæggende princip om, at borgeren skal kunne have fuldstændig tillid til, at personlige oplysninger ikke videregives til uvedkommende.

Oplysninger om personlige og f.eks. økonomiske forhold er fortrolige oplysninger. Dermed er mange af de oplysninger om en borger, du som hjælper får kendskab til igennem dit arbejde, fortrolige.

Under ansættelsesforholdet har hjælperen pligt til at udvise loyalitet over for Handicapformidlingen. Det indebærer, at det ikke er tilladt at komme med udtalelser, der på den ene eller anden måde kan skade Handicapformidlingens omdømme.

Overtrædelse af din tavshedspligt/loyalitetsforpligtelse vil blive betragtet som en alvorlig misligholdelse af ansættelsesforholdet og kan medføre omgående afskedigelse/bortvisning.

Tavshedspligten ophæves ikke med ansættelsesforholdets ophør.

Vi anbefaler, at du som hjælper tager en snak med den borger, du er tilknyttet, om hvor deres grænse går i forhold til behandling af personoplysninger, som du måtte blive bekendt med via dit ansættelsesforhold. På den måde kan du som hjælper, bedre undgå at bryde din tavshedspligt og overskride din borgers grænse.

Forældre og tavshedspligt:
Hvis der er tale om at behandle oplysninger om et barn eller en ung under 18 år, gælder der ikke tavshedspligt over for forældrene (forældremyndighedens indehaver). Som udgangspunkt skal forældrene aktivt informeres om deres børns forhold.

Pårørende og tavshedspligt:
Borgerens ægtefælle, samlever og andre pårørende er i juridisk forstand som udgangspunkt ”uvedkommende”, selvom de ud fra en sædvanlig betragtning ikke betragtes som uvedkommende, det betyder at du ikke må udlevere oplysninger vedr. din arbejdsleder uden arbejdslederens samtykke.

Børneattest

I Handicapformidlingen indhenter vi børneattester på alle medarbejdere ved ansættelsens begyndelse, eftersom alle hjælpere i forbindelse med ansættelsen kan komme i kontakt med børn under 15 år, hvis der blandt andet i borgerens hjem kommer pårørende/venner med børn.

Vi anmoder automatisk om din børneattest via din e-boks. Som privatperson kan du ikke bestille en børneattest på dig selv. Hvis du vil læse mere om børneattesten, kan du gøre det på politiets hjemmeside.

Straffeattest

I Handicapformidlingen indhenter vi straffeattest på alle medarbejdere ved ansættelsens begyndelse.

I administrationsordninger er en anmærkningsfri straffeattest et krav jf. gældende kontrakter mellem Handicapformidlingen og Region Sjælland, RCS og RCV. I BPA-ordninger vil der, i tilfælde hvor der er anmærkninger på hjælperens straffeattest, pågå en individuel vurdering i samarbejde med borgeren, om ansættelsen kan fortsætte.

Vi anmoder om din straffeattest via e-boks, men du kan også selv indsende din straffeattest til os via formularen: Send filer sikkert til Handicapformidlingen, som du også finder under “dokumenter/links” på din hjælperprofil i AXP.

Er du vikar igennem mitHF, kan du via din medarbejderprofil, uploade din private straffeattest på forsiden.

Hvis du vil læse mere om straffeattesten, kan du gøre det på politiets hjemmeside.

Hygiejne

I borgerhjem hvor der udføres respiratorisk behandling og/eller overvågning forventes det, at alle hygiejneprincipper som er en del af den respiratoriske oplæring og certificering overholdes strengt.

Fremtoning

Under din ansættelse forventes det, at du udviser almindelig respekt og forståelse – særligt i borgerhjem. Det forventes du fremtræder velsoigneret. Undgå eksponering af budskaber i din påklædning der kan være stødende. Undgå udfordrende beklædning, og begræns gerne brugen af parfume eller dufte efter aftale med din arbejdsleder.

Adfærd på sociale medier

Opfør dig på sociale medier, som du ville gøre på din arbejdsplads, hav samme respekt overfor din arbejdsplads, kolleger og ledelse på nettet. Der kan ofte alle kigge med. Også selvom du ikke er venner med dem på f.eks. Facebook. De er måske venner med andre, der kender dig.

Du skal huske, at så snart du på din profil har angivet, hvilken virksomhed du er ansat i, så kan selv en personlig kommentar hurtigt kobles sammen med Handicapformidlingen.

Derfor opfordrer vi dig, som har angivet din arbejdsplads på Facebook (eller på øvrige platforme) til at agere herefter – vær opmærksom på dit sprogbrug i debatter. Her bør du gøre opmærksom på, at du udtaler dig som privatperson og ikke på vegne af Handicapformidlingen.

I forhold til din færden på sociale medier skal du ydermere altid huske din tavshedspligt og loyalitetsforpligtelse.

Hvis der opstår situationer, hvor du er i tvivl om, hvordan du skal agere på sociale medier, kan du altid rette henvendelse til administrationen på tlf.: 70 777 333.

Fratrædelse

Ved fratrædelse fjernes hjælperens adgange til fagsystemer, ligesom udleveret udstyr returneres til Handicapformidlingen.

Hvis du opsiger din stilling, skal du sende en skriftlig opsigelse til den borger, som du er ansat hos og underrette Handicapformidlingen. Hvorefter du vil modtage en bekræftelse på din opsigelse.

Hvis du bliver opsagt hos den borger, du arbejder hos, vil vi hurtigst muligt sende dig en skriftlig opsigelse. Bemærk, at borgeren ikke formelt kan opsige dig. Hvis du opsiges af borgeren, skal du straks kontakte administrationen på tlf.: 70 777 333.

Du finder dit opsigelsesvarsel i din kontrakt. Den underskrevne kontrakt er journaliseret under “dokumenter/links” på din hjælperprofil i AXP.

Arbejdstid

I BPA ordninger er borgeren ansvarlig for overholdelsen af hviletider, arbejdstider mm, jf. arbejdsmiljølovgivningen, da borgeren har instruktionspligten, og har den daglige ledelse på arbejdspladsen.

Arbejdstiden vil fremgå af din kontrakt. Tidstillæg aflønnes efter de vilkår, som er angivet i borgerens bevilling fra kommunen. Som ansat må du ikke arbejde mere end 48 timer i gennemsnit om ugen set over en fire måneders periode.

Ved arbejde i en hjælperordning hvor der er døgnbemanding, må hjælperen ikke forlade arbejdspladsen, før denne afløses af en ny hjælper. Hvis dette ikke overholdes, vil det medføre øjeblikkelig bortvisning.

Hviletid

Reglerne om hviletid indebærer, at arbejdstiden skal tilrettelægges således, at de ansatte får en hvileperiode på mindst 11 sammenhængende timer inden for hver periode på 24 timer. Det betyder, at fra det tidspunkt, hvorfra arbejdstiden beregnes, skal der gives 11 sammenhængende timers hvil, når man regner 24 timer tilbage.

Ved anden beskæftigelse er det et krav, at hjælperen op til en vagt for Handicapformidlingen har haft hviletid, hvorved at hjælperen kan arbejde op til 13 timer i sammenhængende vagt.

Det kan beregnes, om forholdene er lovlige, hvis man tegner en tidslinje og fra et tidspunkt inden for arbejdstiden regner 24 timer tilbage, idet der inden for denne periode skal være 11 timers sammenhængende hvil.

Fridøgn

Inden for hver periode på syv døgn skal hjælperen have et ugentligt fridøgn, der skal ligge i umiddelbar forlængelse til en daglig hvileperiode. Bestemmelsen skal forstås således, at der ikke må være mere end seks døgn mellem to fridøgn.

Den daglige hvileperiode på 11 timer skal ligge i forlængelse til en daglig hvileperiode, vil den ansatte derfor normalt have krav på en sammenhængende hvileperiode på 35 timer hvert syvende døgn.

Hvis nogle af ovenstående forhold omkring arbejdstid, hviletid og fridøgn ikke overholdes i den enkelte ordning, er det uden Handicapformidlingens accept, og Handicapformidlingen frasiger sig ethvert ansvar i denne forbindelse.

Rådighedstjeneste på arbejdsstedet betragtes ikke som fridøgn/hvileperiode.

AXP / Tidsregistrering

I BPA ordninger er det borgeren, som udfylder vagtplanen online i AXP. Så snart vagterne er indtastet i AXP, vil du kunne se dine vagter på din kalender på hjælperprofilen.
Tjek altid at dine vagter for lønperioden er registreret korrekt, d. 20. i hver måned, på den måde kan vi nå at rette fejlen inden lønnen udbetales.

Hvis du er fast tilknyttet en borger, vil du kunne se hele borgervagtplanen. Du finder borgervagtplanen på de borgere, du er tilknyttet under fanen “Kalender”, under “Vis data for borger”.

Hvis der er fejl i tidsregistreringen for dine vagter i en BPA ordning, er det vigtigt, at du først kontakter den borger, som du har arbejdet for, og beder ham/hende rette det. Hvis der er tvivlsspørgsmål, bedes du kontakte administrationen i Handicapformidlingen.

Det er som udgangspunkt kun borgeren og administrationen/konsulenter, som har adgang til at oprette og lave ændringer i tidsregistreringen.

Du kan finde instruktionsvideoer til vores it-system på vores hjemmeside.

AXP / Kompetencer

I AXP kan du under “Pleje erfaring” og “Respiratorisk uddannelse” tilføje de kompetencer, du har tilegnet dig f.eks. respirator type, lifterfaring, stomipleje mm.

Det er en kæmpe hjælp for os, når vi skal finde vikarer/afløsere til vagter, hvor specifik viden og/eller erfaring er påkrævet.

AXP / Fortæl os hvornår du kan tage vagter

Vidste du, at du har mulighed for at fortælle os, hvilke dage du ønsker at blive tilbudt vagter?

Åben kalenderen på din profil, og marker de dage du ønsker vagter med grønt- og de dage du ikke ønsker vagter med rødt, ved at klikke på dagene. Det er en fordel for dig, da vi først tilbyder vagterne til de hjælpere, som har markeret om de kan arbejde.

Dine markeringer forpligter dig ikke til at tage imod vagter. Du er først booket til en vagt, når du er blevet kontaktet af en konsulent med info om borgeren. Hvis du ikke modtager svar tilbage, er vagten gået til en anden.

Overarbejde

Som hjælper er du timelønnet og aflønnes, som udgangspunkt, efter samme takst ved overarbejde.

Helbredskontrol

Gratis helbredskontrol til hjælpere med natarbejde
Handicapformidlingen tilbyder alle vores fastansatte hjælpere, som udfører natarbejde i mindst 300 timer inden for en periode på 12 måneder, en gratis helbredskontrol. Natperiode defineres i arbejdstidsloven som et tidsrum på mindst 7 timer. I Handicapformidlingen er natperioden defineret som værende perioden i tidsintervallet fra kl. 23.00 til kl. 06.00.

Undersøgelsens fokus
Regelmæssigt natarbejde kan medføre forøget risiko for en bred vifte af lidelser. Handicapformidlingen er derfor meget interesseret i, at få afdækket eventuelle problematikker i god tid, med hensyn til mulighederne for at tilpasse arbejdsmiljø, vagtplaner osv. Læs mere her: Arbejdstilsynets vejledning om helbredskontrol.

Sådan anmoder du om en helbredskontrol
Hvis du ønsker en helbredskontrol, fordi du opfylder ovenstående kriterier for natarbejde, skal udfylde formularen “Bestilling af helbredskontrol i forbindelse med natarbejde”, som du finder under “Links” på vores hjemmeside. Efterfølgende vil du modtage en mail fra os, med oplysninger om hvordan du igangsætter undersøgelsen hos egen læge.
Det er muligt at få dækket udgifterne for lægeundersøgelsen af Handicapformidlingen.

Kontakt Handicapformidlingen
Skulle undersøgelsen vise, at noget i dit arbejdsmiljø bør ændres, opfordres du til at meddele Handicapformidlingens arbejdsmiljøorganisation dette, så vi kan tage konkrete skridt til forbedringer i netop dit arbejde.

Er du i tvivl om ovenstående, er du altid velkommen til at kontakte Handicapformidlingen på telefon: 70 777 333 eller via mail: info@handicapformidlingen.dk.

G-dage (første og anden ledighedsdag)

Hvis du bliver ledig kan du have ret til G-dage. Det er dit ansvar at søge om dette.

For at undgå fejl afstemmer vi dine oplysninger med din a-kasse. Vi skal derfor have oplysninger om, hvilken a-kasse du er tilknyttet. Derfor vil vi bede dig om at udfylde dette punkt under din hjælperprofil i AXP.

Hvem kan få G-dage:
Lønmodtagere, som er medlem af en a-kasse og opfylder beskæftigelseskravet, som bliver ledige.

Lønmodtageren skal sammenlagt have haft et antal faktiske arbejdstimer, der svarer til fuld overenskomstmæssig arbejdstid i to uger (normalt to gange 37 timer = 74 timer) inden for de sidste fire uger før arbejdsophøret.

For at modtage betaling for G-dage i henhold til gældende lovgivning, skal du udfylde og aflevere en tro- og loveerklæring senest 14 dage efter fratrædelsen. Retten til betaling for G-dage bortfalder, såfremt denne erklæring ikke er underskrevet og afleveret rettidigt.

Du finder erklæringen: G-dage tro- og loveerklæring under “dokumenter/links” på din hjælperprofil i AXP.

Personalemøder

Der vil i de fleste hjælperordninger løbende blive indkaldt til personalemøder, hvor borgeren og alle hjælpere skal deltage. Her vil diverse emner, som vedrører den enkelte ordning, kunne tages op. I særlige tilfælde deltager den tilknyttede konsulent på ordningen.

Løn & pension

Til nyansatte hjælpere

Når du bliver ansat i Handicapformidlingen, bedes du venligst udfylde følgende punkter under “personlige oplysninger” på din hjælperprofil i AXP:

 • Navn
 • Adresse
 • Postnr. og By
 • Telefon (gerne også mobil)
 • E-mail
 • Cpr.nr
 • Reg.nr. og kontonr. samt bankens navn
 • Hovedkort/Bikort (kan oplyses under økonomiforhold på profilen)

Ovenstående oplysninger er meget vigtige, bl.a. for at vi kan udbetale løn rettidigt. Handicapformidlingen anvender ikke NemKonto, så det er meget vigtigt, at du opdaterer dine bankoplysninger, hvis du f.eks. skifter bank eller lignende, da din løn ellers ikke udbetales til den rigtige konto.

Hvordan udbetaler vi løn

Vi udbetaler altid løn og pension ud fra de takster, der er afsat i den enkelte borgers bevilling. Det, mener vi, er det mest gennemskuelige for alle parter. Det er forskelligt fra kommune til kommune, hvilken grundtakst, tidstillæg, pension, osv. som er afsat til handicaphjælper-lønninger. Du kan finde en vejledende oversigt over løntakster på vores hjemmeside her: Takstblad for handicaphjælpere, og under “dokumenter/links” på din hjælperprofil i AXP (bemærk at oversigten blot er vejledende).

Vi ser frem til dagen, hvor alle kommuner vælger at overholde overenskomsten for handicaphjælpere, så der kan komme ensrettede regler for hjælpere landet over. Indtil da, er vi nødsaget til at følge den enkelte kommunes løntakster.

Lønperiode

Vores lønperiode løber fra d. 16. i måneden til d. 15. i efterfølgende måned. Du vil få udbetalt din løn den sidste bankdag i måneden.

Du kan selv medvirke til korrekt løn

Der er ikke noget mere irriterende end at få forkert løn. Derfor gør vi alt, hvad vi kan for at fange fejl og udfylde huller i vagtplanerne inden lønudbetaling. Da systemet er borgerstyret og vagterne indtastes manuelt, kan der ske menneskelige fejl. Tidsregistreringen er direkte koblet sammen med lønberegningen. Derfor er det vigtigt, at tidsregistreringen er korrekt.

Du kan selv medvirke til færre fejl ved at tjekke, at alle dine vagter er tastet rigtigt ind i vagtplanen. Det gør du i perioden fra d. 18. kl. 09:00 og indtil d. 20. kl. 09:00 hver måned. Opdager du at der mangler vagter eller tidsregistreringen på vagter er forkert, skal du straks tage kontakt til din arbejdsleder eller kontakte administrationen.

Du tjekker dine vagter under “lønsedler/rapporter” på din hjælperprofil i AXP. Du taster lønperioden ind og trykker “vis”.
Herefter har du overblikket over dine vagter i den givne periode.

Lønsedlen

Lønsedlen kan findes på din profil i AXP senest dagen før lønudbetalingen. “Lønsedler/rapporter” på din hjælperprofil i AXP. Herunder følger en forklaring af lønsedlen.

På lønsedlens side 2 og fremefter har du en oversigt dato for dato over dine vagter og antal timer samt tillæg de forskellige timer.

Vær opmærksom på at 24 timers vagter ofte ligger på to datoer, da vagtstart oftest er f.eks. om formiddagen.

Forklaring på lønsedlen:

 • Timeløn UP – UP står for Uden Pension
 • Timeløn MP – MP står for Med Pension
 • SH står for Søndag- og Helligdagstillæg
 • Udkaldstillæg er det tillæg, man får for at tage en akut vikarvagt
 • SPS timer er det, du får, hvis du arbejder ved en borger, som går i skole, og du står til rådighed imens
 • ATP er en tvungen pensionsopsparing, der sikrer, at man får en ekstra pension ved siden af sin folkepension. Du indbetaler en tredjedel og Handicapformidlingen indbetaler to tredjedele af den tvungne pension.

Hvis du har spørgsmål angående løn kan du ringe på tlf.: 70 777 333 eller skrive til mail: lon@handicapformidlingen.dk.

Skattekort

Du bedes på din hjælperprofil i AXP under punktet “økonomiforhold”, vælge om vi skal bruge dit hovedkort eller bikort til udbetaling af din løn. Såfremt du ønsker en højere trækprocent end dit skattekort angiver, bedes du ringe på tlf.: 70 777 333 eller skrive til lon@handicapformidlingen.dk.

Den højere trækprocent er gældende, indtil vi hører andet fra dig.

Løn under rejser med borger

Når du rejser på ferie med den borger, du er tilknyttet, er din løn bestemt af den feriebevilling, som borgeren får af sin kommune. Det er derfor vigtigt, at du inden I tager på ferie, får afklaret hvilke forhold, der gælder i ordningen. (Se afsnittet: Rejser med borger under “Yderligere information” for at læse om, hvordan du er forsikret, når du er på rejse med den borger, du er tilknyttet.)

Diæter hvis du har været med på ferie
I forbindelse med længerevarende ophold væk fra hjemmet, kan der være mulighed for at modtage diæter. Borger kan ansøge en bevilling fra kommunen, hvis dette ikke bevilliges, kan der søges om skattefradrag gennem årsopgørelsen – nærmere regler og information findes her: SKAT’s hjemmeside.

Hvis der ønskes uddybning af reglerne, eller hvordan de medtages på årsopgørelsen, kan SKAT’s telefonrådgivning hjælpe på telefon 72 222 828.

Pension

Det er borgerens bopælskommune, som fastsætter retningslinjer og satser.

Tre krav skal dog være opfyldt for at få pension:

 1. Du skal være fyldt 21 år
 2. Du skal være beskæftiget minimum otte timer pr. uge i gennemsnit
 3. Du skal have været ansat i 5 måneder. (7 måneder i en administrativ ordning)

For medarbejdere som er ansat under FOA’s overenskomster og først bliver pensionsberettiget efter d. 31. december 2020, vil pensionen blive indbetalt til PenSam i henhold til gældende overenskomst. Medarbejdere der har været pensionsberettiget før d. 31. december 2020 og pr. 1. januar 2021, er ansat under FOA’s overenskomster, vil få pensionen indbetalt til BPA Pension (medmindre andet er aftalt tidligere).

For alle øvrige pensionsberrettigede medarbejdere, som ikke er ansat under FOA’s overenskomster, indbetaler Handicapformidlingen pensionen til pensionsselskabet BPA Pension.

Hvis du ved ansættelsen dokumenterer, at du fra tidligere ansættelsesforhold er omfattet af en kollektiv arbejdsmarkedspensionsordning, medregnes perioden, hvor du har været omfattet af pensionsordningen. Dokumentation kan bestå i forevisning af gældende pensionsoversigt eller pensionspolice. Dokumentation for tidligere beskæftigelse, skal du aflevere indenfor 1 måned efter ansættelsen. Overholdes fristen ikke, gives det med virkning fra den første lønperiode efter aflevering af dokumentationen.

Om BPA Pension

BPA Pension er et selvstændigt firma, som via AP Pension leverer målrettede pensionsløsninger til Danmarks personlige hjælpere.

Hvis din pensionsordning er ved BPA Pension, er der mulighed for en personlig, gratis og uforpligtende samtale, omkring hvordan du får mest ud af din pensionsordning hos Handicapformidlingen og hvordan du får det bedste overblik over din tidligere og nye pensionsordning.

Der vil samtidig være mulighed for, at blive rådgivet om, hvad der er bedst for dig i forhold til at overføre din opsparing og hvilke forsikringsdækninger der passer bedst til dig, lige nu og her.

Vi anbefaler, at du tager en pensionssamtale og modtager rådgivning, så du altid har de mest optimale vilkår i forhold til din situation (et rådgivningsmøde tager oftest mellem 30-60 minutter).

Om Pensam

Du er en del af Pensams pension når du er ansat under FOA´s overenskomst.

Under Pensams pensionordning har du også en tilknyttet sundhedsordning.

Du kan læse mere en Pensam her – https://www.pensam.dk/

Anmodning om overførsel af pension:
Du skal udfylde denne blanket for at anmode AP Pension om overførsel af din pension.

Hvis du har spørgsmål til din pensionsordning eller ønsker et rådgivningsmøde, så kontakt BPA Pension på tlf.: 93 933 000 eller på mail: info@BPA-Pension.dk.

Yderligere information omkring forsikringer og pension i BPA Pension, kan du læse mere om her: www.handicapformidlingen-pension.dk.

Ferie

Som handicaphjælper hos Handicapformidlingen optjener du feriepenge. Feriepengene administreres af Feriekonto. Ferieåret går fra 1. september til 31. august i det efterfølgende år. I denne periode optjenes løbende ferie med 2,08 dage pr. måned, uanset om du er fuldtidsansat eller deltidsansat. Feriepengene vil kunne ses tre til fire hverdage efter lønudbetalingsdagen. For at få feriepengene udbetalt, skal du logge ind via borger.dk med dit nem-ID og angive hvornår du skal holde ferie. Du har som ansat optjent minimum 12,5 % i feriepenge af din ferieberettigede løn.

Nogle kommuner bevilliger også sjette ferieuge. Om du er berettet til sjette ferieuge, afhænger af den bevilling, borgeren du arbejder for har fra sin kommune. Sjette ferieuge udbetales med lønnen i januar.

Perioden for afholdelse

Optjent ferie skal efter de nye ferieregler afholdes i perioden fra 1. september til 31. december i det efterfølgende år (i alt 16 måneder).
Du behøver ikke holde det hele på én gang, men kan sagtens gemme ferie/penge til et senere tidspunkt samme ferieår.

Du skal være opmærksom på, at du ikke kan være sygemeldt, på dagpenge eller modtage andre offentlige ydelser samtidig med at du modtager feriepenge. Kontakt din A-kasse hvis du modtager offentlige ydelser og skal på ferie.

Hvis du er på barsel, kan du godt afholde ferie, men vi skal have besked på kontoret, så vi kan sætte din barsel på pause.

Notering af ferieønske

Aftal med den borger du arbejder ved, hvordan og hvor du skal notere ønske om ferie.

Varsling og afholdelse af ferie

Fastlæggelse af ferie sker efter forhandling mellem dig og din arbejdsgiver. Det er i sidste ende din arbejdsgiver, der bestemmer. Er der ikke enighed om feriens placering, skal din arbejdsgiver varsle din ferie, efter gældende regler:

Hovedferien skal varsles med tre måneder og restferien skal varsles med én måned. Varslerne kan ændres ved aftale.

Hovedferie:
Kan bestå af tre ugers sammenhængende ferie, som skal afholdes i perioden 1. maj til 30. september.

Restferie:
De øvrige feriedage kaldes restferie og kan placeres i hele ferieåret. Udgangspunktet er, at disse feriedage gives i sammenhæng af mindst fem dages varighed. Reglerne om placeringen af ferien og dennes varighed kan fraviges ved aftale med arbejdsgiver.

Flytning af ferie

Udgangspunktet er, at når ferien først er aftalt, kan den ikke ændres, hverken af dig eller din arbejdsgiver. Din arbejdsgiver kan i ganske særlige tilfælde ændre en tidligere fastsat ferie. Det kan ske, hvis væsentlige, upåregnelige eller driftsmæssige hensyn gør det nødvendigt.

Såfremt du lider et økonomisk tab som følge af ændringen, eksempelvis hvis der er bestilt ferie, skal dette tab erstattes. Allerede påbegyndt ferie kan ikke afbrydes.

Kollektiv ferielukning

En arbejdsgiver har ret til at foretage kollektiv ferielukning af hele arbejdspladsen. I den situation er der særlige regler. Din arbejdsgiver skal fortsat overholde de varsler, der er nævnt ovenfor.

Overholder din arbejdsgiver ikke varslerne og protesterer du over dette med kort varsel, vil du have krav på løn under ferielukningen. Det betyder, at du ikke skal bruge optjente feriedage på lukningen.

Har du ikke optjent ret til løn under ferie, må du holde fri for egen regning.

Feriehindring

Du kan overføre ferie, hvis du af særlige årsager har været forhindret i at holde ferie frem til den 31. december, hvor ferieafholdelsesperioden slutter. Årsager til feriehindring kan f.eks. være længerevarende sygdom, barsel m.fl. Hvis du har været feriehindret, så skal du udfylde formularen Feriehindring tro- og loveerklæring.

Anmodningen om overførsel af ferie pga. feriehindring skal være Handicapformidlingen i hænde senest 15. december pga. tidsfrist ved Feriekonto.

Du kan læse mere om feriehindring på borger.dk.

Sygdom


Hvis du skal melde dig syg findes der to forskellige procedurer. Hvilken en du skal vælge afhænger af typen på den ordning du er ansat i:

 1. BPA, hvis borgeren er din leder
 2. Administrationsordning, hvis Handicapformidlingen er din leder (forkortes adm.ordning)

Hvis du er blevet syg

BPA: Ved sygemelding skal du senest to timer før mødetid ringe direkte til den borger, du skulle have haft en vagt hos og melde dig syg. Du må ikke ringe på vores akuttelefon for at sygemelde dig, heller ikke informere via mail, sms eller lignende. Der kan dog forekomme særlige vilkår og aftaler – så tjek om der er individuelle vilkår/aftaler i din ordning.
Adm.ordning: Arbejder du i en administrationsordning, så skal du altid ringe til din konsulent ved Handicapformidlingen tidligst muligt. Hvis du ikke træffer konsulenten, skal du aflevere din sygemelding telefonisk til en anden HF-medarbejder. Ringer du udenfor kontortiden (alle hverdage fra 09.00-15.00), så skal du ringe på tlf. 70 777 333 og trykke 1. Herefter stilles du igennem til akuttelefonen, hvor en medarbejder kan tage imod din sygemelding.

Efterfølgende skal du altid udfylde formularen for sygemelding:
BPA-ordning: Du kan finde formularen under “dokumenter/links” på din hjælperprofil i AXP.
Adm.ordning: Du finder formularen i appen mitHF.

Det er vigtigt, at du her gør opmærksom på det, hvis der er tale om en langtidssygemelding.
Det er muligt at raskmelde sig i samme formular, hvis der er tale om sygdom af kortere varighed.

Raskmelding

Du skal huske at raskmelde dig efter endt sygdomsforløb, hvad end det har været for en kortere eller længere periode. Formularen raskmelding anvendes altid her:

BPA: Du skal udfylde formularen under “dokumenter/links” på din hjælperprofil i AXP.
Adm.ordning: Du skal kontakte Handicapformidlingen direkte ved at ringe. Herefter skal formularen udfyldes.

Deltidssygemelding

Hvis du har været sygemeldt i længere tid, eller af andre årsager ikke kan arbejde fuld tid i en periode, kan det evt. være en mulighed at starte på job som deltidssygemeldt.

BPA: Hvis du er i en BPA-ordning, da er det altid arbejdsleder, som beslutter om en deltidssygemelding kan komme på tale. Ring til administrationen på tlf.: 70 777 333 for at få oplyst, hvilke muligheder du har.
Adm.ordning: Hvis du er i en administrationsordning, så er det en dialog, du tager med Handicapformidlingen (teamlederen/ konsulenten).

Løn eller sygedagpenge under sygdom

Når vi modtager din sygemelding på kontoret, undersøger vi, hvorvidt du er berettiget til løn under sygdom eller skal søge sygedagpenge fra din hjemkommune.

Hvis du opfylder beskæftigelseskravet, får du løn fra Handicapformidlingen i arbejdsgiverperioden på 30 dage fra første fraværsdag. Herefter indberetter vi din sygdom til kommunen. Du vil da modtage et brev i digitalpost på borger.dk, som du skal returnere til kommunen, hvis du ønsker at søge om sygedagpenge.

Beskæftigelseskravet er opfyldt, hvis du umiddelbart op til sygemeldingen har haft otte ugers beskæftigelse med minimum 74 timers arbejde, indenfor de otte uger.

Læs mere om hvilke krav som du skal opfylde for at få sygedagpenge i lov om sygedagpenge.

Hvor kan jeg læse min digitale post

Bliver du som hjælper anmeldt til en offentlig myndighed eller lignede, f.eks. til din hjemkommune, vil du opleve at modtage digital post. Du er selv ansvarlig for at læse og reagere på den digitale post, som du måtte modtage.

Som borger har du adgang til din Digital Post fra offentlige myndigheder på følgende fire platforme, og du kan frit vælge, hvilken platform du vil benytte:

 • borger.dk
 • Digital Post-appen
 • e-Boks
 • mit.dk

Udgangspunktet er, at alt digital post fremsendes via borger.dk/digitalpost, men er de andre platforme sat op til det, vil du modtage din digitale post her.

Har du spørgsmål til ovenstående, eller er du i tvivl om, hvor du modtager din digitale post, er der hjælp at hente her.

Hvis du er vikar og bliver syg

Hvis du er ansat på en vikarkontrakt og bliver syg, får du løn for dine planlagte vagter jf. din kontrakt eller den gældende overenskomst. Det kræver naturligvis, at du opfylder beskæftigelseskravet for at modtage løn under sygdom. Hvis du ikke har nogen planlagte vagter hos de borgere, som du er vikar hos, er du ikke berettiget til løn under sygdom fra Handicapformidlingen.

Akut sygdom opstået i arbejdstiden

Hvis du, dit barn eller et andet familiemedlem bliver akut syg, mens du er på arbejde, vil vi være behjælpelig med at finde en vikar.

Ved akut sygdom kontakter man det faste hjælperteam først. Alle fastansatte i Handicapformidlingen har i deres ansættelseskontrakt skrevet under på, at man står til rådighed, hvis der opstår sygdom i det team, den ansatte indgår i.

Du har dog pligt til at blive på din arbejdsplads, indtil vi finder en passende vikar, som kan varetage det arbejde, der er ved den pågældende borger.

Omsorgssamtaler

Vi indkalder dig til en telefonisk omsorgssamtale, når du har været sygemeldt uafbrudt i over 14 dage eller hvis du over en periode på 6 måneder har meget klatvis sygdom. Formålet med samtalen er at finde ud af, hvordan vi som arbejdsgiver kan hjælpe dig bedst muligt tilbage på job. Du har ikke pligt til at oplyse om detaljerne vedrørende din sygdom.

Barnets første og anden sygedag

BPA:
Hjælpere ansat i en BPA-ordning hos Handicapformidlingen har uanset kommune eller overenskomst ret til barnets første og anden sygedag. Dette gælder dog som hovedregel maksimalt otte timer pr. dag. Har du derfor som hjælper en vagt, der strækker sig over mere end otte timer, og har du barn syg, kan du kun få fri i de otte timer, du har barnets første eller anden sygedag. Herefter skal du møde ind og tage den resterende del af din vagt.
Vær opmærksom på, at aftale ovenstående med borgeren du arbejder for.
Har du barn syg, skal du melde dette til Handicapformidlingen, på samme måde som du ville ved egen sygdom. Du skal ligeledes raskmelde dig, efter endt sygdomsforløb.
Adm.ordning:
Ansatte i administrative ordninger følger som udgangspunkt Landsoverenskomsten for handicaphjælp i borger eget hjem (minus BPA)
Her er der på nuværende tidspunkt ikke udmålt til frihed med løn på barnets 1. sygedag. Når du økonomiske rammer giver mulighed for det, forpligter overenskomstens parter sig til at optage forhandlinger.

Lægeerklæring

Allerede fra din første sygedag kan Handicapformidlingen bede om en lægeerklæring fra dig. Der vil typisk være tale om enten en varighedsattest eller en mulighedserklæring.

Lægeerklæringer rekvireret af Handicapformidlingen, betales af Handicapformidlingen.

Du skal bede lægehuset om at sende en faktura for lægeerklæringen til os på mail: faktura@handicapformidlingen.dk, hvis det ikke er muligt kan du selv betale og få refunderet beløbet af Handicapformidlingen.

Det er dit eget ansvar, at attesten/erklæringen modtages rettidigt af Handicapformidlingen. Manglende dokumentation kan medføre bortvisning.

Læge- og tandlægebesøg skal i videst muligt omfang ligges uden for arbejdstiden og aflønnes ikke af Handicapformidlingen.

Barsel

Barsel (mor)

Hvis du bliver gravid, skal du give os besked så hurtigt som muligt, og senest tre måneder før din termin. Du skal melde din graviditet til administrationen, via formularen i Links sektionen på vores hjemmesiden: Formular til opstart af barsel. Samtidig skal du give din arbejdsleder besked om din kommende barsel, så der kan findes en barselsvikar. Husk også at informere os, hvis du har flere forskellige arbejdsgivere.

Ved modtagelse af formularen, opretter vi i administrationen en barsels-sag på dig, så vi kan administrere orloven i henhold til lovgivningen. Du vil hurtigst muligt efter udfyldt formular, modtage en barselsplan med yderligere informationer omkring dine vilkår under din barsel.

Er du ansat som vikar, bliver du anmeldt til barsels dagpenge fra Udbetaling Danmark, når du påbegynder din barsel.

Du skal senest seks uger efter fødslen oplyse både Handicapformidlingen og arbejdsleder om, hvornår du ønsker at genoptage dit arbejde.

Du kan læse mere om barselsreglerne på borger.dk.

Skriv til os på mail: barsel@handicapformidlingen.dk eller ring til administrationen i åbningstiden på tlf.: 70 777 333

Graviditetsbetinget sygdom

Du har pligt til at give os besked så hurtigt som muligt, hvis du bliver sygemeldt med graviditetskomplikationer. Vi skal kende din første sygedag. Du giver os besked, ved at udfylde en sygemelding fra din profil.

Barsel (far/medforældre)

Som kommende far/medforældre skal du senest fire uger før forventet fødselstidspunkt, melde din barsel til administrationen via formularen på din profil: Formular til opstart af barsel. Udover at oplyse administrationen om din barsel, skal du også oplyse, om din kommende barsel til din arbejdsleder.

Ved modtagelse af formularen opretter vi i administrationen en barsels-sag på dig, så vi kan administrere orloven i henhold til lovgivningen. Du vil hurtigst muligt efter udfyldt formular, modtage din barselsplan med yderligere informationer omkring dine vilkår under din barsel.

Du kan læse mere om barselsreglerne på borger.dk.

Forældreorlov/restbarsel

Det er muligt at afvikle rest forældreorlov i Handicapformidlingen efter aftale. Orloven skal varsles senest otte uger før den afholdes. Ligeledes kan orloven kun gøre sig gældende på planlagte vagter. Man kan max. afholde forældreorlov med 37 timer pr. uge.

For at ansøge om forældreorlov/restbarsel, skal du udfylde formularen: Ansøg om forældreorlov/restbarsel.

Personalepolitikker

Persondatapolitik

Handicapformidlingens databeskyttelsesrådgiver (DPO) hedder Charlotte Domino. Handicapformidlingens databeskyttelsesrådgiver kan kontaktes på mail: dpo@handicapformidlingen.dk.

Læs mere om Handicapformidlingens privatlivspolitik.

IT-sikkerhedspolitik

Formålet med it-sikkerhedspolitikken er at sikre Handicapformidlingens kunder og medarbejdere adgang til tilgængelige og pålidelige arbejdsredskaber. Dette sikres ved at Handicapformidlingen sikrer at it-sikkerhedsniveauet, er i overensstemmelse med gældende lovgivning. Ligesom det sikres at brugere er instrueret i sikkerhedsprocedurer og korrekt anvendelse af fagsystemer og udstyr.

Handicapformidlingen tilsigter, at anvendelsen og funktionaliteten af it-systemerne ikke forringes som følge af it-sikkerhedsniveauet.

Brugere:

 • Brugernavn og adgangskode er personligt, og ikke må deles med andre
 • Benyt en sikker adgangskode – f.eks. genereret via www.lastpass.com/password-generator
 • Når medarbejdere forlader en computer skal skærmen låses, så uvedkommende ikke kan få adgang til dine data. Dette gør sig også gældende ved hjemmearbejde
 • Vær opmærksom på hvem der har adgang/udsyn til din skærm, når du behandler personoplysninger. Udskrifter bør undgås, evt. print må ikke efterlades i printer, men fjernes med det samme
 • Datatrafik på fagsystemer logges. Det registreres hvem der søger information, hvilken information der fremsøges, samt tidspunkt. Det er ikke tilladt at hente informationer som ikke relaterer sig til de opgaver man er ansat til at udføre
 • IT-udstyr udleveret af Handicapformidlingen er arbejdsredskaber, og skal derfor bruges til fagligt relevante formål
 • Vær opmærksom på hvad du foretager dig på Handicapformidlingens it-udstyr og digitale platforme, idet du repræsenterer Handicapformidlingen og dennes værdier
 • Benyt aldrig data fra CD’er, USB nøgler og disketter, hvor oprindelsen ikke kendes
 • Gem aldrig persondata lokalt på din laptop, eller på lokale eksterne enheder (USB-nøgle, CD-rom eller DVD)
 • Det er ikke tilladt at synkronisere arbejdsrelaterede data med personlig cloud-service (f.eks. iCloud, Google Drive, Dropbox osv)
 • Husk at slukke din computer når du går hjem
 • Er du i tvivl om, en handling er tilladt eller udgør en sikkerhedsrisiko, skal du henvende dig til Charlotte Domino (DPO)

Det forventes, at Handicapformidlingens medarbejdere reagerer aktivt på evt. sikkerhedsmæssige problemer eller fejl, og at medarbejderen i givet fald videregiver sine observationer til sin leder.

Overtrædelser medfører afdækning af hændelsesforløb, baggrund og karakter. I alvorlige eller gentagelsestilfælde kan overtrædelse af it-sikkerhedspolitikken have ansættelsesmæssige konsekvenser.

Ryge- og alkoholpolitik

Det er op til borgeren, at fastsætte regler for rygning og alkohol i den enkelte ordning. Det er naturligvis altid et krav, at hjælperen er i stand til at varetage sit arbejde forsvarligt.

Hvis intet andet er angivet i den enkelte ordning, er rygning, herunder rygning på e-cigaretter, og alkoholindtag ikke tilladt, under vagt. Ligesom man selvfølgelig ikke må møde på vagt i påvirket tilstand.

Krænkelsespolitik

Handicapformidlingen har nultolerance over for vold, trusler og andre krænkelser mod ansatte. Hvis du i forbindelse med dit arbejde i Handicapformidlingen, oplever nogen form for krænkelse, bedes du straks anmelde hændelsen via formularen på din profil: Anmeldelse af krænkende adfærd. Du er også altid velkommen til at rette henvendelse til os på tlf.: 70 777 333. Herefter vil vi handle hurtigt på sagen og hjælpe dig videre.

Arbejdsmiljø

Generelt

Hjælperes arbejdsmiljø varierer fra sted til sted. De afhænger bl.a. af, hvem borgeren er. Nogle borgere har mange ressourcer og overskud, andre er meget påvirket af deres handicap – både fysisk og psykisk. Det har betydning for dit arbejdmiljø.

Hvis du vil læse mere om arbejdsmiljø, kan du læse: Branchevejledning for handicaphjælpere. Hvis du har specifikke spørgsmål til dit arbejdsmiljø, kan du altid henvende dig til den konsulent, der er tilknyttet arbejdsstedet.

APV

En APV (arbejdspladsvurdering) er lovpligtig og skal udfyldes af alle hjælpere i teamet. Du vil blive bedt om, at udfylde en ny APV minimum hvert tredje år. Du modtage en mail fra Handicapformidlingen, når det er tid til at udfylde en APV knyttet til den borger du arbejder hos.

Hvis APV’en viser, at der er udfordringer på arbejdspladsen, bliver der lavet en handleplan. Denne handleplan vil være tilgængelig både for borger og for hjælpere i teamet.

Samarbejdsudfordringer

Hvis der opstår samarbejdsudfordringer mellem en kollega eller mellem dig og din arbejdsleder, så forsøg at løse problemet hurtigt og professionelt.

Hvis der er brug for en tredjepart til at løse eventuelle konflikter, kan man søge assistance hos udviklingsdirektør Klaus Dübe på mail: klaus@handicapformidlingen.dk, eller den konsulent der er tilknyttet arbejdsstedet. Problemer skal løses, så alle trives bedst muligt.

Medarbejderudviklingssamtaler (MUS)

Formålet med MUS er, at sikre at hjælperen trives bedst muligt med sit arbejde indenfor rammerne af – og i forhold til de vilkår, der er i hjælperarbejdet. Der er fokus på hjælperens trivsel og udvikling. Hvordan oplever hjælperen sin arbejdsdag, og hvilke ønsker kunne der være for fremtiden i form af arbejdsopgaver, organisering af arbejdet og deltagelse i kurser/kompetenceudvikling etc.

Hverdagens udfordringer skal ikke løses i en MUS-samtale, men det er vigtigt at få vendt det, der fylder i hverdagen.

MUS er en struktureret samtale om, hvad der gør dagligdagen god for begge parter. Det er både en evaluering af det samarbejde, der har været, og det, der kommer. Det er en dialog om trivsel i arbejdet, om året der er gået, og om året der vil komme, samt opgaver i arbejdet og naturligvis udvikling.

Det er op til arbejdslederen at afholde MUS-samtaler, med den enkelte hjælper, en gang årligt. Arbejdslederen kan kontakte Handicapformidlingen for vejledning og råd i relation til dette. Samtalerne er et redskab til at vurdere hjælperens trivsel på arbejdspladsen og er samtidig en god ramme for en samtale om, hvordan samarbejdet generelt er mellem arbejdstager og arbejdsleder.

Samtalen skal ses som et tilbud og hjælperen kan derfor takke nej til en MUS.

Yderligere information

Arbejdsskade

Hvis du pådrager dig en arbejdsskade under dit ansættelsesforhold hos Handicapformidlingen, skal du hurtigst muligt udfylde en skadesanmeldelse: Anmeldelse af arbejdsskade/personskade og brilleskade, så vi kan sende din sag videre til behandling hos forsikringsselskabet. Så snart den er anmeldt, vil du modtage en bekræftelse i din e-Boks.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til din sag.

Ansvars- og arbejdsskadeforsikring

Alle borgere, som har deres hjælperforsikring administreret via Handicapformidlingen, har en ansvars- og arbejdsskadeforsikring. Forsikringen kan dække, hvis skaden opfylder kravene efter forsikringsaftaleloven, hvis du som hjælper ved et uheld skader/ødelægger noget af borgerens inventar.

Ved anvendelse af forsikringen skal der udfyldes en skadesanmeldelse: Forsikring – anmeldelse af tingskade af både borger og hjælper. Herefter behandles sagen af forsikringsselskabet.

Handicapformidlingen kan dække selvrisikoen på bilskader, forvoldt af hjælper på arbejde – hvis forsikringsselskabet vurderer, at den anmeldte skade kan anerkendes jf. Forsikringsaftaleloven. Er uheldet ude, skal både hjælper og borger udfylde en skadesanmeldelse: Forsikring – Anmeldelse af bilskade/selvrisiko.

Rejser med borger

Under udlandsrejser er man som hjælper ikke dækket af det blå sygesikringskort. Derfor har vi tegnet en rejseforsikring gennem Europæiske Rejseforsikring.

Forsikringskort finder du under “dokumenter/links” på din hjælperprofil i AXP. Hvis borgeren selv har tegnet forsikring for hjælperne, kan vi ikke garantere, der er tilknyttet en rejseforsikring.

Man har som hjælper pligt til at ansøge om social sikring. Du skal være godkendt til social sikring inden du tager afsted, da det ellers kan have økonomiske konsekvenser for dig. Du ansøger og finder information om social sikring i udlandet på borger.dk.

Sundhedssikring

Dansk Sundhedssikring
Medarbejdere som indbetaler til BPA Pension og har en pensionsgivende løn på mere end 50.000 kr. om året, vil automatisk blive tilmeldt sundhedsforsikring hos Dansk Sundhedssikring. Betalingen for ordningen trækkes automatisk af din pensionsindbetaling.

Hvis man ikke ønsker sundhedsforsikringen skal man kontakte BPA Pension på tlf.: 93 933 000.

Aftalen dækker blandt andet:

 • Kiropraktor
 • Psykologhjælp
 • Forebyggende massage
 • Alle børn mellem 0-21 år er automatisk med, på samme vilkår som dig
 • Online-lægevagt, som dækker hele din husstand
 • Behandling på privatklinik eller hospital

Hvis du ønsker, at gøre brug af aftalen eller høre mere om, hvordan Dansk Sundhedssikring kan hjælpe dig, kan du kontakte dem på tlf.: 70 206 121. Du vil blive mødt af sundhedsfagligt personale, som kan vejlede dig i hvilke behandlinger, der kan være gavnlige for dig.

Du kan læse mere på Dansk Sundhedssikrings hjemmeside.

PenSam Sundhedsordning
De fleste indbetalende medlemmer er pr. 1. oktober 2022 omfattet af Pensam sundhedsordningen, PenSam kan træffes på tlf.: 44 393 341.

Du kan læse mere på PenSams hjemmeside.

Kørsel i borgers bil

Helt overordnet er det altid hjælperen, der alene skal vurdere, om han/hun synes, det er forsvarligt at føre bilen pga. søvnmangel, glatte veje m.v.

Politiet påpeger, at ingen hjælper bør køre ud, hvis der i medierne frarådes al udkørsel.

Vedligeholdelse af borgers bil

Hvis hjælperen er fører af bilen har vedkommende ansvar for at følgende fungerer: Lygter, bremser, styretøj, karosseri, dæk og fælge – altså alt det man umiddelbart kan kontrollere. Hvis hjælperen finder fejl og mangler, skal der informeres herom til borgeren, som har ansvaret for, at bilen er i orden.

Fartbøde

Det er hjælperens/førerens ansvar at overholde fartgrænserne. En fartbøde gives alene til føreren. Er der taget foto af forseelsen, sendes denne til brugeren/ejeren, der har pligt til at oplyse, hvem der har kørt bilen. Undlader borgeren at oplyse, hvem der har kørt bilen, kan der idømmes en bøde.

Færdselsulykker og tilskadekomst

Ved færdselsuheld skal du kontakte Alarm 112, hvis du har mulighed for det, eller søge hjælp ved forbipasserende. Først når ulykken er under kontrol, skal du kontakte Handicapformidlingen.

Hvis borger falder og det ikke er muligt at få borger op – kontakt da Falck på tlf.: 70 102 030.

Pludseligt opstået sygdom og brand

Borgerens egen læge skal kontaktes, hvis borgeren er syg. Hvis der opstår symptomer, som du ikke er bekendt med, hvordan du skal håndtere, skal du kontakte borgerens egen læge eller det nærmeste sygehus.

For yderligere information om sygdom og brand; se beredskabsplanen, som er udarbejdet for de fleste enkelte arbejdssteder.

Befordring i forbindelse med kørsel

Er du ansat i en administrationsordning, udbetaler vi i nogle tilfælde kørsel, for de kilometer du kører i egen bil til oplæring eller godkendelse på respirationscenteret.

Husk i dette tilfælde at udfylde formularen: Anmodning om skattefri kørselsgodtgørelse, som du finder under “dokumenter/links” på din hjælperprofil i AXP.

Kørsel skal indmeldes senest 6 dage efter vagtens gennemførsel, for at være sket rettidig. Udbetaling vil ske på næstkommende løn.

Er du i tvivl om, du er berettiget til skattefri kørselsgodtgørelse, kan du altid spørge konsulenten for den pågældende ordning.

Er du ansat i en BPA ordning, skal du registrere kørsel (befordringsfradrag) i din forskudsopgørelse via SKAT.

Nogle kommuner betaler skattefri kørsel i forbindelse med hjælpers transport til respirationscenteret. Hvis dette er tilfældet, send udfyldt blanket fra respirationscentret til din konsulent, hvorefter du vil få udbetalt skattefri kørsel på næstkommende løn.

Kurser

I BPA ordninger bevilliges kurser til hjælpere af sagsbehandler ved kommunen, efter vurderet behov.

I Handicapformidlingen arrangerer vi med jævne mellemrum førstehjælpskurser og forflytningskurser, med kvalificerede undervisere, med erfaring med redning af kørestolsbrugere.

Du er altid som medarbejder velkommen til at kontakte os, hvis du mener, at et kursus er relevant for dig og/eller dine kollegaer, i forbindelse med dit arbejde.

Ved behov kan der også arrangeres hygiejnekursus, kommunikation- og konflikthåndteringskursus samt kursus i stave plade / Blitz tavle.

I ordninger, hvor borgeren er afhængig af respirator, er det et krav, at alle hjælpere tager et respiratorkursus, efter gældende regler fra det respirationscenter, borgeren er tilknyttet. Du bliver grundigt oplært af dine kollegaer, og afslutter oplæringen med en eksamen på Respirationscenteret.

Sociale arrangementer

I Handicapformidlingen afholder vi flere arrangementer om året. Vi har fire faste arrangementer årligt, samt en masse enkeltstående arrangementer. De faste arrangementer er vores julefrokost, sommerfest, pokerturnering og vores E-sport for ALLE arrangement. Eksempler på enkeltstående arrangementer som tidligere har været afholdt, kan være vores stand-up aften på Park 13 i Aarhus og vinsmagningen samme sted. Vi har været på rundtur på TV2, på juletur til Lübeck og meget, meget mere.

Vi opfordrer alle vores borgere og hjælpere til at deltage, og til at støtte op omkring Handicapformidlingens arrangementer. Du kan se billeder fra vores tidligere arrangementer på vores Facebookside.

Det er vores forhåbning, at arrangementerne styrker sammenholdet mellem borgere og hjælpere og hjælperne imellem, og at det er medvirkende til, at du som hjælper får et godt sammenhold med dine kollegaer, som du måske ikke ser dagligt.

Til arrangementerne møder du rigtig mange af de borgere, som er tilknyttet Handicapformidlingen. Det kan være en fordel, når vikarvagter skal dækkes, da vi derved har bedre mulighed for at lave et match, hvor borger og hjælper allerede kender og er trygge ved hinanden.

ALLE er velkomne til vores arrangementer, også hjælpere som ikke er på arbejde den pågælende dato. Nogle arrangementer er dog med deltager-begrænsning på, i disse tilfælde har borgere og ansatte på arbejde naturligvis førsteret til at deltage.

Hvis du har forslag til arrangementer, er du velkommen til at sende en mail til marketingansvarlig, Thomas Blond Nissen på mail: tbn@handicapformidlingen.dk.

Whistleblowerordning

Med virkning fra den 17. dec. 2021, effektueres Handicapformidlingens interne whistleblowerordning. Ordningen er etableret med afsæt i bestemmelserne i hhv. Lov om beskyttelse af whistleblowere, samt EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV af 23. oktober 2019 om beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser af EU-retten.

Formål: At sikre undersøgelse af evt. alvorlige lovovertrædelser (både EU-retligt og nationalt), eller andre alvorlige forhold. Nærmere specificeret i vores whistleblowerpolitik, som du kan finde via ”Links” på din medarbejderprofil – med benævnelsen ”Whistlebowerpolitik Handicapformidlingen”.

Ordningen er beregnet for alle Handicapformidlingens ansatte, og således vil ansatte kunne indberettet skriftligt, via deres medarbejderprofil/login i AXP/”Vikarweb”. Dette sker ved at følge Linket ”Indberet forhold via whistleblowerordningen”. Medarbejdere i administrationen vil ligeledes kunne tilgå ordningen via link i Wrike. Også her vil indberetningen blive håndteret fortroligt.

Evt. indberetninger skal foregå skriftligt (via linket; ”Indberet forhold via whistleblowerordningen”, som omtalt ovenfor), og anonyme indberetninger behandles som udgangspunkt ikke. Indberetningen sker fortroligt, og således vil den der laver indberetningen være beskyttet mod enhver form for repressalier, som følge af deres indberetning, såfremt denne er foretaget i god tro. Indberetningen vil ligeledes, og som udgangspunkt, alene gå til Handicapformidlingens whistleblowerenhed, som modtager evt. indberetninger, og sikre svar, og evt. videre behandling af indberetningen.

Du kan som medarbejder i Handicapformidlingen læse mere om ordningen, dens formål, og håndteringen af indberetninger under Linket, med benævnelsen ”Whistleblowerpolitik Handicapformidlingen”. Herunder findes yderligere og udspecificerede oplysninger, om hvilke forhold der ”sortere” under denne ordning, samt hvorledes din evt. indberetning behandles.

Obs: Almene henvendelser omkring egen ansættelse bør som udgangspunkt forsat rettes til nærmeste ledere.

Du vil som medarbejder i Handicapformidlingen altid modtage en skriftlig bekræftelse på en evt. indberetning indenfor 7 dage, at regne fra tidspunktet for din indberetning og frem.

Links

Hjælper

Sygemelding Raskmelding
Send filer sikkert til Handicapformidlingen Anmeldelse af krænkende adfærd
Dokumentation på tidligere ansættelser Anmodning om skattefri kørselsgodtgørelse
Ansøg om forældreorlov/restbarsel Formular til barsel opstart
Bestilling af helbredskontrol i forbindelse med natarbejde Refundering af udlæg i forbindelse med lægeundersøgelse
G-dage tro- og loveerklæring Ansøg om social sikring ved udlandsrejse
Forflytningskompendium Feriehindring tro- og loveerklæring
Rapportering af utilsigtede hændelser (UTH) Henvendelser vedr. hændelser/spørgsmål (GDPR)
Tilmelding til Infomøder Udbetaling af pension som et tillæg til lønnen

 

Takstblade

Takstblad for BPA handicaphjælpere Takstblad landsoverenskomst for handicaphjælp i borgers hjem (minus BPA)
Takstblad for SSA og SSH Takstblad for sygeplejersker
Takstblad for akut sygeplejersker Takstblad for akut vikarer

 

Løn, pension og forsikring

Forklaring til din Lønseddel Overenskomster
Ekstraindbetaling til pension Anmeldelse af arbejdsskade/personskade
Anmeldelse af bilskade/selvrisiko Anmeldelse af tingskade
Anmeldelse af Brilleskade

 

Diverse

Video Guides til Hjælperweb (AXP) Video Guides til mitHF
Ris og ros til Handicapformidlingens IT-platform Beredskabsplan
Rejsekort Euro Henvisningsskema i forhold til samarbejde med Handicapformidlingen
Ansøgning om kortvarigt ophold i udlandet (borgere)

 

Non-invasiv og invasiv behandling

Indsend respirationsbevis Respiratoriske kompetencer tro- og loveerklæring
Logbogsindberetning (RCS) Logbogsindberetning (RCV)
Logbogsindberetning (RCØ)

 

Respirationscenter Syd (Dokumenter og instrukser)

Anvendelse af filter til Trilogy 100 og A40/A30 (RCS juni 2021) Undervisningsvideoer (invasiv)

 

Respirationscenter Vest (Dokumenter og instrukser)

Kompetenceudvikling (RCV marts 2020) Kompetencevurdering (RCV november 2019)
Trilogy Evo Brugervejledning

 

Respirationscenter Øst (Dokumenter og instrukser)

Struktureret Sidemandsoplæring (RCØ oktober 2023) Struktureret Sidemandsoplæring NIB (RCØ februar 2021)
Udskiftning af HC150 fugter (RCØ maj 2022) Brev vedr. rensebørste (RCØ april 2022)
Info Portex Blueline Ultra og BLUselect (RCØ marts 2022) Bivona tracheostomi tuber (RCØ februar 2022)
Rammer og regler ifm ture ud af huset (RCØ december 2021) Prisma VENT AQUA fugter med varmeslanger (RCØ december 2021)
Kompetencekort Hygiejniske Retningslinjer (RCØ 13. oktober 2021) Instruks Nye Hygiejniske Retningslinjer (RCØ 13.oktober 2021)
Kompetencekort Dag-CPAP (RCØ 11. juni 2021) Sikkerhedsmeddelelse om Philips udstyr (RCØ juni 2021)
General Information (RCØ 20. maj 2021) Bakteriefilter til Rubens Ballon (RCØ august 2022)
Udstyrsliste invasiv (RCØ august 2020) Udskiftning af Rubens ballon (RCØ juni 2020)
Udskiftning af Ensretterventil (RCØ november 2019) Holdbarhed Respiratorisk Udstyr (RCØ oktober 2019)
Nyt engangsfilter til Variosug (RCØ august 2022) Klinisk Kompetencevurdering (RCØ november 2015)
Instruks Logbog (RCØ april 2015) General Information (RCØ april 2015)
Introduktionsvideoer (invasiv) Introduktionsvideo (non-invasiv)
Quickguide Afhentningsskabe (RCØ 12. oktober 2021) Info brev om nyt invasivt kompendie (RCØ oktober 2023)