Indholdsfortegnelse;

Du kan klikke på links i indholdsfortegnelsen.

SYGDOM
ARBEJDSSKADE
BARSEL
PENSION
LØN
FERIE

 

SYGDOM

HVIS DU ER BLEVET SYG – Skal du ringe direkte til den borger, hvor du skulle have haft en vagt.Her må du ikke bruge mail, sms eller lignende (med mindre det på arbejdsstedet er aftalt at det er denne form der kommunikeres på ved sygemeldinger). Det skal gøres minimum to timer før, du skulle have været mødt ind.

EFTERFØLGENDE skal du kontakte administrationen på nedenstående formular eller på sygdom@handicapformidlingen.dk eller på 70 777 333 i åbningstiden for at give en sygemelding. Hvis du er syg og berettiget til løn under sygdom, får du løn fra Handicapformidlingen i op til 30 dage (eller op til max 160,33 timer for fuldtidsansatte). Herefter indberetter vi din sygdom til kommunen. Du vil modtage et brev i din e-boks, som du skal returnere til kommunen. Det er vigtigt, da du ellers ikke får udbetalt dine sygedagpenge. Du skal ikke ringe på vores akut linje for at sygemelde dig, medmindre du fra konsulenten har fået besked om at dette gøres i den ordning du arbejder.Kontoret er åbent på hverdage fra kl: 09:00 – 15:00 – 70 777 333 .

Du kan melde dig syg & rask her:

RASKMELDING – Du skal raskmelde dig efter sygdom gerne på ovenstående formular, til kontoret i åbningstiden på tlf. 70 777 333 eller på e-mail sygdom@handicapformidlingen.dk. Dette sikrer din løn under sygdom. Når vi modtager din sygemelding på kontoret, undersøger vi, om du er berettiget til løn under sygdom eller skal have sygedagpenge fra din hjemkommune. 

ARBEJDSKADE

HVIS DU FÅR EN ARBJEDSSKADE skal du overveje, om du vil melde det til arbejdsskadestyrelsen og Handicapformidlingens arbejdsskadeforsikring.

Vi anbefaler, at du melder din skade i det tilfælde, at du senere i dit arbejdsliv vil få gentagne problemer med skaden. Arbejdsskader kan være alt lige fra en brækket tå, en ødelagt skulder eller at du evt. falder når du bader den borger du arbejder ved. Fælles for en arbejdsskade er, at du som hjælper er kommet til skade på dit arbejde, og at skaden opstod mens du udførte dit arbejde.

Hvis du vil have din skade anmeldt, skal du kontakte kontoret i åbningstiden på tlf: 70 777 333.

Vi vil hjælpe dig videre, og vejlede dig i forhold til din egen beskrivelse af ulykken. Herefter anmelder vi ulykken til arbejdsskadestyrelsen samt vores forsikring, og du vil modtage en kopi af det anmeldte.

BARSEL

HVIS DU BLIVER GRAVID skal du give os besked så hurtigt som muligt og senest tre måneder før din termin. Du skal både meddele din graviditet til den borger som du arbejder for og til kontoret. Din borger skal vide det, så der kan findes en barselsvikar. På kontoret opretter vi barselssagen, så du kan få udbetalt barselsløn.

I HANDICAPFORMIDLINGEN kan du få løn under barsel fra 4 uger før forventet termin til 25 uger efter fødselsdato. For at du kan få løn under barsel fra os, er det et krav, at vi kan få refusion fra Udbetaling Danmark, og din løn vil blive udbetalt til en sats svarende til refusionssatsen. Vi skal kende din termins dato, og senere i forløbet – dit barns fødselsdato. Du har pligt til at give os besked, hvis du bliver sygemeldt med graviditetskomplikationer. Vi skal også vide om du evt. er ansat i et andet job, hvor du hellere vil have din barsel udbetalt fra. Handicapformidlingen er som privat virksomhed medlem af Barselsfonden. Kontakt  hovedkontoret i åbningstiden på tlf: 70 777 333 eller skriv direkte til: barsel@handicapformidlingen.dk

. Du skal senest otte uger efter fødslen oplyse Handicapformidlingen om, hvornår du kommer tilbage på arbejde. Du skal ligeledes oplyse, hvis du ønsker at forlænge eller udskyde din orlov. Du kan læse mere om barselsreglerne på Borger.dk

FAR PÅ BARSEL – Som kommende far skal du senest 4 uger før orlovens start kontakte Handicapformidlingen, og oplyse hvornår du vil holde dine 14 dages fædre barsel. Kontakt hovedkontoret i åbningstiden på 70 777 333 eller skriv direkte til: barsel@handicapformidlingen.dk. Du kan først afholde din fædre barsel efter barnets fødsel. Du kan holde fædre barsel til og med den dato hvor barnet fylder 14 uger.

PENSION

 


Tre krav skal være opfyldt for at få pension:

  1. Fyldt 21 år
  2. Min. 8 timer om ugen i gennemsnit
  3. Mellem 8 måneder og et års ansættelse (alt efter kommunens retningsliner)  – Det er den pågældende kommune, som fastsætter retningslinjer og satser.

MERE INFO OM PENSION: Nordea har udviklet en APP du kan downloade til din telefon, hvor du kan følge med i din opsparing, ændre opsparingsprofil, mm. Tilmeld dig Nordea Liv & Pensions elektroniske nyhedsbrev på nordealivogpension.dk/nyhedsbrev. Det giver dig enkel information om pensionsområdet og mulighed for at følge med i pensionsdebatten. Hvis du har spørgsmål til din pensionsordning, så kontakt Nordea Liv & Pensions Kundecenter på 70 339 999 eller klik ind på https://www.nordealivogpension.dk.

Vi har også andre pensionsordninger tilknyttet Hvis du ønsker at være tilknyttet et andet pensionsselskab end Nordea, kan vi overføre din pension til et af de  PenSam, Danica, Magistrenes, samt alle private bankpensioner. Vi har desværre ikke længere mulighed for oprette nye pensionsselskaber.Der beregnes oftets 12,6% af grundlønnen pension. I få kommuner vil der i de 12,6% være en egenbetaling på 4,2%. Sådan forstået, at Handicapformidlingen betaler 8,4% i pension, og du selv bidrager med 4,2%. Enkelte kommune beregner pensionen af bruttolønnen, og ikke grundlønnen. Handicapformidlingen har tegnet pension hos Nordea Liv og Pension. Hvis du er pensionsberettiget vil du ligeledes være forsikret mod: – Tab af erhvervsevne – Kritisk sygdom – Død.

LØN

Hvordan udbetaler vi løn: Vi udbetaler altid løn og pension ud fra de takster, der er afsat i den enkelte borgers bevilling. Det mener vi, er det mest gennemskuelige for alle parter. Det er forskelligt fra kommune til kommune, hvilken grundtakst, tidstillæg, pension, osv. som er afsat til handicaphjælperlønninger. Du kan finde en vejledende oversigt over lønsatser i vores it system Axp. (Bemærk at oversigten blot er vejledende). Vi ser frem til dagen hvor alle kommuner vælger at overholde overenskomsten for handicaphjælpere, så der kan komme ensrettede regler for hjælpere landet over. Indtil da er vi nødsaget til at følge den enkelte kommunes løntakster.

LØNPERIODE: Vores lønperiode løber fra d. 16. i måneden til d. 15. i efterfølgende måned. Du vil få udbetalt din løn den sidste bankdag i måneden. Dit ansvar: Da systemet er borgerstyret og vagterne indtastes manuelt, kan der ske menneskelige fejl. Tidsregistreringen er direkte koblet sammen med lønberegningen. Derfor er det vigtigt, at denne er korrekt. Vi beder dig derfor hver måned at tjekke, at dine vagter er udfyldt korrekt. På den måde sikrer vi, at der ikke bliver udbetalt forkert løn til dig og evt. andre hjælpere. Du tjekker din vagtplan under arbejdskalenderen i Axp hver gang en lønperiode afsluttes, det vil sige d. 15. i måneden – hvis en anden hjælper får din løn pga. forkert registrering, kan du ikke få din løn udbetalt, førend den er tilbagebetalt til os.

LØNSEDlEN kan findes på din profil i Axp senest dagen før lønudbetalingen kl. 15.00. Under dokumenter i Axp finder du en uddybende forklaring af lønsedlen.

Forklaring på lønsedlen:

• Timeløn UP – UP står for uden pension

• Timeløn MP – MP står for med pension

• SH står for søndag- og helligdagstillæg

• Udkaldstillæg er det tillæg, man får for at tage en akut vikarvagt

• SPS timer er det, du får, hvis du arbejder ved en borger, som går i skole, og hvor du står til rådighed imens.

• ATP er en tvungen pensionsopsparing, der sikrer, at man får lidt

ekstra pension ved siden af sin folkepension. Du indbetaler en del

og Handicapformidlingen indbetaler en del.

FERIE

FERIE – Ønske om ferie skal noteres i Axp og aftales med den borger, som du er tilknyttet. Som handicaphjælper hos Handicapformidlingen optjener du feriepenge. Feriepengene administreres af www.Feriekonto.dk. Ferieåret går fra 1.maj til 30. april. For at få dem udbetalt skal du logge på Feriekonto.dk med dit nem-id, og angive, hvornår du skal holde ferie. Du har som ansat minimum 12,5 % i feriepenge. Nogle kommuner bevilliger også 6. ferieuge. Om du er berettet til 6. ferieuge afhænger af den bevilling, borgeren du arbejder for, har fra sin kommune. Hovedferien, som består af mindst tre uger i sammenhæng, skal holdes i perioden 1. maj til 30. september.

HVIS DU har optjent mindre end tre ugers ferie, er hele den optjente ferie hovedferie. Du optjener dine feriepenge i hele kalenderåret og kan frit bruge dem i det efterfølgende ferieår. Det vil sige, at de feriepenge du har optjent mellen den 1. januar og den 31 december, kan du bruge i det efterfølgende ferieår fra den 1. maj og d. 30. april. I Handicapformidlingen er du som handicaphjælper timelønnet. Det betyder for dig, at du optjener ferie, svarende til de timer, du arbejder. Når du skal holde ferie eller ønsker dine penge udbetalt, logger du ind på Borger.dk, og indberetter de dage, du ønsker at afholde.

DU BEHØVER ikke holde det hele på en gang, men kan sagtens gemme ferie/penge til et senere tidspunkt samme ferieår. Du skal være opmærksom på, at du ikke kan være sygemeldt, på dagpenge eller modtage andre offentlige ydelser samtidig med, at du modtager feriepenge. Kontakt din a-kasse hvis du modtager offentlige ydelser og skal på ferie. Hvis du er på barsel, kan du godt afholde ferie, men vi skal have besked på kontoret, så vi kan sætte din barsel på pause. 6. ferieuge udbetales med lønnen i januar.