Støtte-kontaktperson

Gennem Handicapformidlingen tilbydes børn og unge, indenfor målgruppen, målrettede og strukturerede forløb med en (eller flere) af vores dygtige og specialiserede støtte-kontaktpersoner.

Behovet for støtte og vejledning kan være opstået af mange forskellige årsager. Hvadenten behovet er erkendt som følge af udredning og diagnose, eller om det tager udgangspunkt i familiemæssige forhold, så tilbyder Handicapformidlingen højt specialiserede hjælpere, som med faglighed, godt humør, gåpåmod og rummelighed støtter og vejleder et ungt menneske i en svær tid.

Hjælpere rekrutteres og udvælges specifikt til hver enkelt opgave. Handicapformidlingen har mange års erfaring, og et stort netværk indenfor det specialiserede pædagogiske område. Til disse opgaver lægger Handicapformidlingen særligt vægt på det rette match mellem borger/familie, og den støtte-kontaktperson der tilknyttes. Handicapformidlingens støtte-kontaktpersoner har altid en specialiseret baggrund, enten som pædagog, pædagogisk assistent eller gennem adskillige års relevant pædagogisk arbejde.

Rekruttering og screening er altid særdeles grundig, og støtte-kontaktperson udvælges altid i gensidig forståelse, og med udpræget inddragelse af borger/familie, således at hjælperprofilen passer både til opgaverne, og til borger/families personlige “kemi”.

Når det rette match er etableret, varetager handicapformidlingen bl.a.: Personaleansvar, aflønning, forsikring og evt vikardækning ved sygdom.

Støtte-kontaktpersonen leverer, i opgaven, altid en stabil og positiv voksenkontakt, og varetager både pædagogiske opgaver såvel som praktisk hjælp i den forbindelse. Handicapformidlingen lægger stor vægt på det løbende samarbejde med familie og med den visiterende kommune. Der aftales struktur for afrapportering / statusafgivelse på individuelt niveau fra sag til sag.

Støtte kan i praksis omfatte: Understøttelse af det unge menneskes fritidsliv, bistå med hensyn til uddannelse, yde støtte i at komme op om morgenen og støtte i sammenhænge hvor barnet / den unge skal færdes alene – fx ved transport. En støttekontaktperson kan også være til rådighed, når barnet eller den unge har behov for en voksen at tale med samt yde støtte på det helt nære, personlige plan, agere rollemodel og indgå en generel tryghedsskabende relation.

Støtte-kontaktperson kan visiteres gennem Servicelovens §§§ 85, 52 og evt. 99.

Kontakt Handicapformidlingen hvis du vil høre mere, eller hvis du ønsker et konkret løsningsforslag.

Aflastning / Afløsning

Aflastningsordninger har til hensigt at aflaste med særlige udfordringer som kan være en del af hverdagen for nogle familier. Aflastning kan være løsningen, når en borger med særlige behov, eller dennes familie, har brug for et frirum. Aflastningsordning tilbydes familier som kan være under pres pga. et familiemedlems diagnose eller handicap.
Formålet er at give forældre til børn og unge med psykiske og/eller fysiske funktionsnedsættelser frirum gennem aflastning/afløsning og samtidig skabe gode rammer for barnet. Aflastningsordningen kan endvidere medvirke til forebyggelse af behov for fremtidige foranstaltninger såsom anbringelse af barnet / den unge.
Målgruppen for aflastning/afløsning spænder bredt og kan f.eks. have baggrund i symptomer på en diagnose indenfor autismespektret, ADHD, ligesom borgere med fysiske handicaps kan være i målgruppen.
Handicapformidlingens lægger vægt på individuelle løsninger med fokus på barnets behov og familiens ønsker
Aflastningsordninger i Handicapformidlingen tilrettelægges efter barnets og familiens specifikke behov, og kan foregå både i hjemmet eller udenfor hjemmet. Aflastningen kan såvel være en en hjælp til barnet, ligesom den kan være forældres mulighed for at blive aflastet i hverdagen, så de kan drage omsorg for evt. søskende, eller foretage sig andre ting . Derfor prioriterer Handicapformidlingen, ligesom med støtte-kontaktperson ordninger, at etablere god relation til barnet / den unge og dennes familie, og udpræget samarbejde omkring udvælgelsen af hjælpere.
Når den/de rette hjælpere er fundet, kan aflastningen konkret indeholde: Samvær, hjælp og støtte. f.eks. hjælp til at understøtte at et barn kommer trygt og godt afsted i skole/uddannelse/STU, skaber gode stabile relationer, træffer beslutninger der understøtter almen trivsel mm.
Aflastnings / afløsningsordninger visiteres gennem Servicelovens §44

 

 

Kontakt:

Du og din familie er altid velkommen til at kontakte os for et uforpligtende møde. Kontakt os på telefonnummer: 70 777 333 hverdage fra kl. 09:00-15:00 eller på mail: info@handicapformidlingen.dk. I kan også sende en besked på nedenstående formular.