juni 2020

Handicapformidlingen respekterer den enkeltes ret til at få sine personoplysninger behandlet lovligt og transparent. Vores behandling af dine personoplysninger vil altid ske i overensstemmelse med gældende lovgivning og følge vores vision om at levere ydelser af den højeste kvalitet.

Dataansvarlig

Handicapformidlingen er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger og dækker over følgende virksomheder:

 • Handicapformidlingen ApS, CVR-nr. 34605416, Åsvejen 36, 4330 Hvalsø
 • Handicapformidlingen kan kontaktes på info@handicapformidlingen.dk.

Databeskyttelsesrådgiver

 • Handicapformidlingen har udpeget Charlotte Domino som intern Databeskyttelsesrådgiver.
 • Handicapformidlingens Databeskyttelsesrådgiver kan kontaktes sikkert på dpo@handicapformidlingen.dk

Behandling af dine personoplysninger

Handicapformidlingen behandler dine personoplysninger til brug for følgende formål:

A. Når du som borger benytter vores tilbud om varetagelse af BPA, eller din visiterende kommune eller region benytter Handicapformidlingens tilbud om helhedsløsning jf. SL§ 83, eller andre bevilgede ydelser i serviceloven

Når du som borger modtager ydelser fra Handicapformidlingen, indsamler og behandler vi følgende personoplysninger om dig:

 • Almindelige personoplysninger:
  • Dine kontaktoplysninger, såsom navn, adresse, e-mail og telefonnumre.
  • Oplysninger om dine sociale forhold.
  • CPR-nummer.
  • Følsomme personoplysninger:
   • Helbredsoplysninger.

Vi behandler dine personoplysninger for at kunne levere de for dig relevante ydelser, der udgør en integreret del af Handicapformidlingens tilbud om varetagelse af arbejdsgiver – el. arbejdslederansvar.

I de tilfælde hvor vi ikke modtager personoplysninger direkte fra dig, modtager vi dine personoplysninger fra:

 • Offentlige myndigheder, såsom kommuner, regioner, socialmyndigheder og hospitaler.
 • Samarbejdspartnere til de ovennævnte offentlige myndigheder.
 • Din praktiserende læge.

Vi behandler dine personoplysninger på baggrund af:

 • Persondataforordningens art. 9.2.b. (for at overholde vores arbejds-, sundheds- og socialretlige forpligtelser)
 • art. 9.2.f. (for at et retskrav kan fastlægges, gældes gældende eller forsvares) (begge bestemmelser som følge af og i overensstemmelse med sundhedsloven og serviceloven).
 • Persondataforordningens art. 6.1.b (af hensyn til opfyldelse af en kontrakt)
 • Persondataforordningens art. 6.1.c. (for at overholde vores retlige forpligtelser, fx bogføringsloven).
 • Persondataforordningens art. 6.1.e (Behandling er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt.)
 • Persondataforordningens art. 6.1.f (for at forfølge vores legitime interesse i at udøve effektiv personaleadministration, når behandling af personoplysninger i denne forbindelse ikke kan henhøre under art.6.1.b)
 • Persondataforordningens art. 87, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2.

Vi videregiver dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere (tredjeparter):

 • Identifikationsoplysninger kontaktinfo og helbredsoplysninger til tilknyttede hjælpere
 • Samarbejdspartnere (fx systemleverandører)
 • Bevilgende myndighed

Vi vil opbevare dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt.

Vi opbevarer ligeledes visse personoplysninger i op til 5 år + indeværende regnskabsår som følge af bogføringsloven.

B. Når du søger om et job hos Handicapformidlingen

Når du søger om et job hos Handicapformidlingen, behandler vi følgende personoplysninger om dig:

 • Almindelige personoplysninger:
  • Dine kontaktoplysninger, såsom navn, adresse, e-mail og telefonnumre.
  • Dit CV og din ansøgning (samt personoplysninger indeholdt heri som fx et billede af dig, uddannelsesoplysninger, oplysninger om tidligere jobs, referencer m.v.).
 • CPR-nummer.
 • Oplysninger om evt. straffedomme og lovovertrædelser.

Vi behandler dine personoplysninger med henblik på eventuelt at kunne tilbyde dig et job hos Handicapformidlingen.

Formålet med behandlingerne er at tilbyde en smidig ansættelsesprocedure, hvor datasikkerhed er i højsædet.

I de tilfælde hvor vi ikke modtager personoplysninger direkte fra dig, modtager vi dine personoplysninger fra:

 • Tidligere arbejdsgivere.
 • Offentlige myndigheder.
 • Vores samarbejdspartnere (fx systemleverandører).

Vi behandler dine personoplysninger på baggrund af:

 • Persondataforordningens art. 6.1.b. (af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelse af en kontrakt).
 • Persondataforordningens art.9.2.a (samtykke)
 • Persondataforordningens art. 10, jf. databeskyttelseslovens § 8, stk. 3.
 • Persondataforordningens art. 87, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2.

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til tredjeparter udover vores samarbejdspartnere (fx systemleverandører).

Vi vil opbevare dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt.

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe ansøgningsprocessen pågår samt i 6 måneder herefter (i overensstemmelse med Datatilsynets vejledende retningslinjer). Du kan til enhver tid kontakte os, såfremt du ønsker dine personoplysninger slettet før.

C. Når du er ansat hos Handicapformidlingen

Når du er ansat hos Handicapformidlingen, behandler vi dine personoplysninger til brug for vores generelle personaleadministration. Vi behandler følgende personoplysninger om dig:

 • Almindelige personoplysninger:
  • Dine kontaktoplysninger, såsom navn, adresse, e-mail og telefonnumre.
  • Dit CV og din ansøgning (samt personoplysninger indeholdt heri som fx et billede af dig, uddannelsesoplysninger, oplysninger om tidligere jobs, referencer m.v.).
  • Oplysninger om dine familiære forhold (ICE-liste).
  • Oplysninger fra dine MUS-samtaler.
  • Oplysninger om lønforhold, skattemæssige forhold, pensionsforhold og andre medarbejderydelser.
  • Øvrige personoplysninger relateret til dit job.
  • Yderligere kategorier af personoplysninger, der er relevante for vores administration af dit ansættelsesforhold, såsom fødselsdato, alder, nationalitet m.v.
 • CPR-nummer.
 • Følsomme personoplysninger:
  • Helbredsoplysninger.
 • Oplysninger om evt. straffedomme og lovovertrædelser.

I de tilfælde hvor vi ikke modtager personoplysninger direkte fra dig, modtager vi dine personoplysninger fra:

 • Offentlige myndigheder.
 • Tidligere arbejdsgivere.

Vi behandler dine personoplysninger på baggrund af:

 • Persondataforordningens art. 6.1.a. (samtykke).
 • Persondataforordningens art. 6.1.b. (af hensyn til opfyldelse af en kontrakt).
 • Persondataforordningens art. 6.1.c. (for at overholde vores retlige forpligtelser, fx bogføringsloven).
 • Persondataforordningens art. 6.1.f. (for at forfølge vores legitime interesse i at udøve effektiv personaleadministration, når behandling af personoplysninger i denne forbindelse ikke kan henhøre under art. 6.1.b. (som nævnt ovenfor)).
 • Persondataforordningens art. 9.2.a. (udtrykkeligt samtykke).
 • Persondataforordningens art. 9.2.b. (for at overholde vores arbejds-, sundheds- og socialretlige forpligtelser).
 • Persondataforordningens art. 9.2.f. (for at et retskrav kan fastlægges, gældes gældende eller forsvares).
 • Persondataforordningens art. 9.2.g. (nødvendig af hensyn til væsentlige samfundsinteresser på grundlag af EU-retten eller medlemsstaternes national ret).
 • Persondataforordningens art. 10, jf. databeskyttelseslovens § 8, stk. 3.
 • Persondataforordningens art. 87, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2.

Vi videregiver dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere (tredjeparter):

 • Kunderelationer
 • Offentlige myndigheder.
 • Vores samarbejdspartnere (fx systemleverandører).

Vi vil opbevare dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt.

Generelt vil personoplysninger blive slettet efter 5 år regnet fra din fratrædelsesdato (for visse personoplysninger 5 år + løbende regnskabsår som følge af bogføringsloven), medmindre der er specielle grunde til at opbevare oplysningerne i en længere periode. Disse oplysninger omfatter kategorierne: Almindelige kontaktoplysninger, medarbejdernummer, oplysninger om lønforhold, skattemæssige forhold, pensionsforhold og andre medarbejderydelser.

Videregivelse af dine personoplysninger til lande udenfor EU/EØS

Hos Handicapformidlingen overføres data til databehandlere på baggrund af databehandleraftaler.

Personoplysninger overføres ikke til usikre tredjelande

Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder:

 • Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
 • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.
 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
 • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
 • Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet (www.datatilsynet.dk).

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte os på dpo@handicapformidlingen.dk .

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

Sikkerhed

Vi beskytter dine personoplysninger og har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Vi har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler dine personoplysninger. Vi kontrollerer dette via logning og tilsyn. For at undgå datatab, gennemfører vi løbende backup. Vi beskytter også fortroligheden og autenciteten af dine data ved hjælp af kryptering, når vi sender data ud af vores netværk.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig, for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.